Kårordförande

Skall vara myndig och väljs av kårstämman.

MÅL MED ROLLEN:

Kårordförande(n) är huvudansvariga för kåren och utgör kårens kontaktperson/er om ingen annan ansvarig pekats ut. Målet är att ordförande leder styrelsen. Styrelsen leder och driver kåren i den riktning som genom verksamhetsplan och budget beslutats av scouterna vid kårstämman.

Målet är att ordföranden inte ska vara operativ.

BESKRIVNING:

Kåren har antigen två ordförande som delar på ordförandeskapet eller en ordförande och en vice ordförande. Om två ordförande är båda firmatecknare (tillsammans med kassören).

Hur fördelningen mellan ordföranden ser ut bestäms i huvudsak av kårstyrelsen. Ett exempel kan vara att den ena rollen huvudsakligen har ansvar för extern kommunikation och den andra intern kommunikation.

Kårens bägge ordförande bör väljas på två år där den ena rollen väljs jämna år och den andra rollen väljs ojämna år.

Kårordföranden ska:

  • leda styrelsen,
  • ansvara för kontakten med distriktet och övriga delar av Scouterna,
  • leda styrelsemöten på ett effektivt och konstruktivt sätt så att klara beslut tas,
  • att kalla till kårstyrelsemöten i den omfattning styrelsen bestämmer ca 1 gång/månad,
  • att skicka ut förslag till dagordning minst tio (10) dagar före styrelsemöte och fastställd dagordning minst fem (5) dagar före styrelsemöte, med tillhörande handlingar,
  • ansvara för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas i god tid inför ordinarie årsstämma,
  • tillsammans med kassören vara firmatecknare för Wasakåren,
  • se till att viktig och allmän information kommer ut till kåren och ledarna,
  • vara ytterst ansvarig för kårens verksamhet, samt
  • se till att den som efterträder som ordförande blir insatt i arbetet.

Inför kårstyrelsemöten ska ordföranden följa upp senaste mötet och tillsammans med sekreteraren upprätta en dagordning.

Under kårstyrelsemötet ska ordföranden leda mötet och eventuella diskussioner. Om ordförande inte kan närvara vid ett styrelsemöte ska den andre ordföranden meddelas och denne ska få en rapport om förberedelserna. Om ingen av ordföranden kan närvara sker rapporteringen till sekreteraren.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 3-4h/vecka, ca 15h för arbete inför kårstämman och några timmar inför varje terminsupptakt.