Kassör

Skall vara myndig. Formellt väljer styrelsen, och inte stämman, kassör.

MÅL MED ROLLEN:

Hantera kårens ekonomi inkluderande betalningar, bokföring och rapporter.

BESKRIVNING:

Kassörens uppgifter är att:

 • tillsammans med kårordföranden vara firmatecknare för Wasakåren,
 • kontinuerligt hantera kårens intäkter och utgifter och bokföra dessa.
 • hantera kårens bankkonton,
 • bokföra och kontoföra alla utlägg och intäkter,
 • tillsammans med bidragsansvarig se till att bidrag söks, bokförs och redovisas,
 • upprätta förslag på budget,
 • följa upp budgeten mot löpande ekonomi under året och hålla styrelsen informerad,
 • på årsstämman informera medlemmarna om kårens ekonomi och bokslut,
 • deklarera till Skatteverket,
 • vara kontaktperson gentemot kommunen, Uppsala vatten, försäkringsbolag och leverantörer i framför allt ekonomirelaterade frågor,
 • ansvara för viktiga avtal och handlingar såsom kommun, Uppsala vatten, försäkringsbolag och leverantörer,
 • vara styrelsens kontaktperson för arbetsgruppen för administration och ekonomi, samt
 • se till att efterträdaren blir insatt i arbetet.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 2-3h/vecka, och storleksordningen 10h för bokslut, budget inför kårstämman.

 • Varje vecka: Betala räkningar och ersätta utlägg från ledare och andra
 • Varje månad: Se till att bokföringen är uppdaterad och informera övriga kårstyrelsen om det ekonomiska läget för kåren.
 • Inför årsskiftet: Se till att kostnader som ska belasta innevarande år synliggörs så att de kan bokföras.
 • Inför kårstämman (under våren): Göra bokslut för året, skriva en ekonomirapport, be revisorn revidera årets räkenskaper samt göra ny budget tillsammans med resten av styrelsen
 • På årsstämman: Presentera bokslut, ekonomirapport och ny budget
 • Inför kårstyrelsemöte ska kassören sammanställa kårens ekonomi.
  Under kårstyrelsemötet ska kassören redovisa kårens ekonomi för styrelsen. Om kassören inte kan närvara vid kårstyrelsemötet ska detta meddelas sekreteraren och en rapport ska ges om kårens ekonomi.