Sekreterare

Sekreterare väljs av styrelsen.

MÅL MED ROLLEN:

Se till att styrelsens beslut dokumenteras samt att påminna om uppkommande möten och skicka ut kallelse till kårstämma och kårstyrelsemöten, samt att ta emot kårens post.

BESKRIVNING:

För protokoll under styrelsemötet, mejlar protokollet till justerarna samt ser till att protokollet kommer alla tillhanda. Påminner styrelsen inför kommande möten samt skickar ut kallelse för kårstämma.

OMFATTNING:

 • uppgiften kräver ca 10h/månad, med mindre tid under loven, och storleksordningen 10h inför kårstämma,
 • att föra protokoll vid kårstyrelsemöten, kårstämmor och övriga kårgemensammamöten,
 • att protokoll från föregående kårstyrelsemöte ska finnas tillgängligt sju dagar efter mötet,
 • att protokoll från föregående möte ska gås igenom och justeras vid nästa möte,
 • att ha kontroll över vad som har hanterats och beslutats på tidigare möte,
 • att bevaka bordlagda frågor,
 • att följa upp att fattade beslut beaktas och åtgärdas samt informeras till övriga berörda,
 • att närvarokontroll på kårstyrelsesammankomster och kårstämma sker,
 • att efter styrelsebeslut uppdatera rollbeskrivningar inom kåren,
 • att skicka ut kallelse till kårstämman, samt
 • se till att efterträdaren blir insatt i arbetet.

  Ambitionen är att mötesprotokoll blir klart senast dagen efter mötet och då skickas ut till justerarna.

  Om sekreteraren inte kan närvara ska detta meddelas till ordföranden som också ska få en rapport från sekreteraren.