Valberedning

Valberedningen väljs av kårstämman.

Det framgår inte av stadgarna hur många personer som valberedningen ska bestå av, men det rekommenderas att det är minst tre personer i valberedningen varav en sammankallande.

MÅL MED ROLLEN:

Valberedningen ska bidra till att det finns kandidater till de val som ska genomföras på respektive kårstämma.

BESKRIVNING:

Valberedningen ska i god tid innan kårstämman ta fram förslag till en fungerande styrelse som kan samarbeta i grupp.

Valberedningen ska också lämna förslag till revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen har inte ansvar för att bemanna avdelningarna med ledare eller arbetsgrupperna med deltagare.

Valberedningen bör också ha ett förslag till ny valberedning så att frågan inte är helt oberedd när kårstämman möts.

TIDPLAN:

  • Inventera befintlig styrelses och revisorers planer för nästa år i december,
  • Skicka ut förfrågan i januari baserat på inventering,
  • Delta på föräldramöten på avdelningarna i januari/februari för att informera om styrelsearbete och söka intresserade,
  • Intervjuer av intresserade under februari, samt
  • Sammanställning och redovisning för styrelsen den sista februari.

OMFATTNING:

Omfattningen på valberedningens uppdrag varierar mellan åren beroende på hur många styrelseuppdrag samt revisorsuppdrag som det behöver tas fram för slag för.