En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår är lite mindre men har varit på 10 i topp listan under ett antal år.

Det finns inget självändamål med att vara stora men vi vill erbjuda så många som möjligt att vara scouter och då blir följden det.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Vi har familjescouter, som är de yngsta och som har en förälder med, spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare samt rover lag. Läs mer om våra avdelningar under menyvalet Avdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i någon av våra stugor förutom familjescouterna som träffas en till två gånger i månaden.

Kåren högsta organ är kårstämman som hålls en gång om året, på våren. Där får alla medlemmar vara med, diskutera och rösta. På våren behandlas föregående år, inlämnade handlingar som stämman ska ta beslut om samt hålla val till de platser i styrelsen som antingen det blivit dags för omval till eller som blivit vakanta under året. Det brukar också vara en extra stämma på hösten då fokus är kommande är, dvs. budget, verksamhetsplan samt medlemsavgifter. Även motioner och propositioner behandlas då.
har en vald styrelse som träffas en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga i Djupviken och mindre reparationer. Några gånger om året träffas vi för att städa och göra lite större underhåll i och omkring stugorna.