Handlingsplan för Wasakåren i händelse av kris

Krisplanen är baserad på Scouternas rekommenderade metoder för att hantera större olyckor och kriser.

Vilken typ av kriser är detta en handlingsplan för?

 • Olycka som kräver sjukhusvård
 • Allvarlig sjukdom
 • Brand
 • Hot/våld
 • Dödsfall (inom eller utom kåren)
 • Självmord
 • Polis är kontaktad av olika skäl till exempel polisanmäld ledare eller liknande

Vad gör vi först?

Vid omedelbart behov av stöd från polis, ambulans eller brandkår larma SOS 112

Utrymning

 • Utrymning ska ske enligt plan i lokal.
 • Se till att alla vet var ni har er återsamlingsplats
 • Deltagarförteckning för närvarokontroll sköts av ansvarig ledare

Vem ska kontaktas?

Kontakta kårordförande och berätta vad som hänt.

Kårordförande ansvarar för att vid behov informera distriktsordföranden och Scouterna.

Det är också viktigt att Scouterna centralt får veta när det inträffat kriser.

Scouterna kan hjälpa till med råd, stöd och hantering av media.

Aktuella telefonnummer finns sist i denna plan!

Kontakta anhöriga, präster med flera

Anhöriga kontaktas via ledares eller myndigheters försorg, det måste alltså inte vara kåren som själv meddelar anhöriga när någonting har hänt. Här kan man få hjälp av till exempel polismyndigheten eller sjukhuset.

Förälder till skadat barn kontaktas vid behov av följande:

 • Ansvarig avdelningsledare
 • Annan avdelningsledare/närvarande vuxen
 • Kårordförande eller dennes representant
 • Scouterna
 • Myndighet

Kårordförande informeras om vilka kontakter som har tagits.

De närmaste ledarkollegorna samlas och informeras

Ansvarig ledare på plats ansvarar för att informera närvarande ledare och scouter.
Kårordföranden ansvarar för att:

 • Övriga ledare och funktionärer i kåren informeras om det inträffade
 • Ge ledarna det stöd de behöver
 • Be de samlade ledarna att ta på sig olika uppgifter (detta kan minska känsla av hjälplöshet) ofta finns många små och stora praktiska frågor att lösa
 • Utse och informera en person som har till uppgift att hantera press, detta kan mycket väl vara generalsekreteraren för Scouterna

Endast kårordföranden eller annan utsedd person behöver informera massmedia.
Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen. Scouterna kan hjälpa till med detta.

Praktiska angelägenheter

Boka vid behov om möten, resor eller liknande.

Se till att tidigt göra upp en plan för vilka möten som ska hållas när för att informera kårens ledare, scouter och föräldrar.

Stödsamtal

Kårordföranden tar initiativ till eventuella stödsamtal.

 • Stödsamtal ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av stödsamtal
 • Stödsamtal kan man få via en diakon i församlingen eller familjemottagningen i kommunen
 • Avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade är viktigt
 • Gå igenom de intryck och reaktioner som uppkom i samband med händelsen

Minnesstund vid dödsfall

Styrelsen sammankallas för diskussion och förberedelse angående minnesstund.
Minnesstund anordnas och planeras i nära samarbete med dem som var närmast/delaktiga i händelsen och de anhöriga.

Fortsatt hjälp och stöd till ledarna

Styrelsen, ledare och funktionärer har gemensamt ansvar att vara lyhörda för efterreaktioner och att erbjuda hjälp och stöd till medarbetare. Här kan materialet från scouternas projekt Trygga möten användas. Det finns även personer som jobbar med Trygga möten som kan komma till kåren och hjälpa till med arbetet efter en kris.

Vid behov förmedla kontakt med psykolog/läkare.

Försäkringar

Kassören kontaktar förbundskansliet angående försäkringsfrågor.

Våra viktiga telefonnummer

Funktion Namn Telefon
Kårordförande Åsa Willén 018-40 10 94
070-600 56 90
Distriktsordförande Berndt Kvist 073-700 78 03
ordf.scoutuppland@gmail.com
Journummer Scouterna Rikskansliet 08-568 432 22
caroline.thunved@scouterna.se
Generalsekreterare Scouterna Katarina Hedberg 08-568 432 00
katarina.hedberg@scouterna.se

 

Uppdatering av krisplanen

Uppdatering/genomgång av text skall ske i anslutning till kårstämman.

Uppdatering av telefonnummer utförs vid behov, senast 2016-02-17.

Uppdaterad: 2015-10-26

Wasakårens krisplan i utskriftsformat:

[lista-filer kategori=”KrisplanWasa”]